Dissolved Gas Analysis Key Gas Analysis Table (640×491)